HOKKAIDO HAKODATE 6D4N PREMIUM WINTER IN HOK

มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : สนำมบินสุวรรณภูมิ

วันที่2 : สนามบินชิโตเสะ - อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ - เมืองฮำโกดำเตะ - ป้อมโกเรียวคำคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้ำชมวิวกลำงคืน ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ

วันที่3 : ตลาดเช้ำฮำโกดำเตะ - ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ - ภูเขำไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้ำ) + สวนหมีภูเขำไฟโชวะชินซัน - หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ - บ้ำนหิมะ ณ หมู่บ้ำนมัคคะริ - แช่ออนเซ็นธรรมชำติ

วันที่4 : เนินพระพุทธเจ้ำ - ร้ำนสินค้ำมือสอง Book Off  - ดิวตี้ฟรี - ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด - ผ่ำนชม หอนำฬิกำโบรำณ - สวนสำธำรณะโอโดริ - ช้อปปิ้งถนนทำนุกิ-โคจิ

วันที่5 : ศำลเจ้ำฮอกไกโด - เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ - ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - โรงงำนช็อคโกแล็ต - ลำนสกีโคคุไซ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้ำเลท

วันที่6 : สนำมบินชิโตเสะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์                                         


สินค้าเกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 2563

 
฿ 32,888 ฿ 32,888

มีนาคม – เมษายน 2563

 
฿ 40,900 ฿ 40,900

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

 
฿ 45,900 ฿ 45,900

มีนาคม 2563

 
฿ 54,900 ฿ 54,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com