TAIWAN WONDERLAND

มกราคม - มิถุนายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้

วันที่ 3 : อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชา - ไทจง - ตลาดกลางคืน

วันที่ 4 : ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

วันที่ 5 : Germanium Power - ร้านพายสัปปะรด - ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - วัดหลงซาน - อนุสรสถานเจียงเช็ค - ซีเหมินติง

วันที่ 6 : จิ่วเฟิ่น - เย่หลิ่ว - ร้านเครื่องสำอางค์ - Gloria outlet - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com