TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา อาลีซัน

มกราคม - มิถุนายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - Germanium Power - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่ 3 : เดินทางเมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ถาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้

วันที่ 4 : อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5 : เดินทางเมืองไทเป - DUTY FEE - ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89 - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ร้านคอสเมติค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com