Hello Taiwan

กันยายน - มกราคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

อุทยานเหย่หลิ๋ว วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 : ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี 

วันที่ 4 : ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com